Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.elementifire.sk

I. Všeobecné ustanovenie
Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.elementifire.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.elementifire.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť ELEMENTI Slovakia, s.r.o., Poľná 282/10, 013 02 Žilina, IČO: 51847884 (ďalej len ako „predávajúci“ alebo „ELEMENTI Slovakia“).

II.  Postup pri objednávaní
Zákazník si môže cez e-shop www.elementifire.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".

Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Pri vytvorení objednávky je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť ELEMENTI Slovakia registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.elementifire.sk . Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť ELEMENTI Slovakia odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme ELEMENTI Slovakia, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.elementifire.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

Internetový obchod www.elementifire.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.elementifire.sk. 


III.  Platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.

Možnosti platby:

  • dobierkou - ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť kuriérovi pri preberaní tovaru.
  • bankovým prevodom - v prípade zvolenia možnosti bankového prevodu sa realizuje prevodom z účtu na účet.

IV.  Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Spoločnosť ELEMENTI Slovakia sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 3 pracovných dní v prípade, že je na stránke www.elementifire.sk na položke informácia „na sklade“. V prípade, že na položke nie je informácia „na sklade“, zákazník bude včas informovaný o dostupnosti jeho tovaru.

Spoločnosť ELEMENTI SLOVAKIA sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak je suma objednávky nižšia ako 100€ s dph, bude doprava realizovaná na náklady zákazníka. Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo iného dôvodu, o ktorom spoločnosť ELEMENTI Slovakia včas neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

Cena dopravy, ak si zákazník objedná tovar od 0,01 do 99,99€ je 7,90€, od 100,00€ do 399,99€ je 14,90 s dph pri platbe prostredníctvom bankového prevodu. V prípade, objednania tovaru prostredníctvom kuriéra na dobierku je príplatok za dobierku 1€.
Na objednávky v hodnote nad 400€ s dph spoločnosť ELEMENTI Slovakia neúčtuje dopravné náklady a doručenie tovaru na adresu v Slovenskej a Českej Republike realizuje na vlastné náklady.

Doprava tovaru do Poľska a Rakúska pre koncového zákazníka je spoplatnená sumou: do váhy 29,99kg je 39€ a váha nad 30kg je 89€. 


V. Storno objednávky
Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.elementifire.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku 6 nižšie.
   
a. Storno objednávky zo strany zákazníka 
Zákazník má právo stornovať objednávku oznámením zaslaným písomne na adresu sídla  spoločnosti ELEMENTI Slovakia uvedenú vyššie, podaným telefonicky na čísle +421 903 012 559 prípadne +421 905 545 918 alebo e-mailom na adresu info@elementifire.sk, a to v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. 
   
b. Storno objednávky zo strany predávajúceho 

Spoločnosť ELEMENTI Slovakia si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť ELEMENTI Slovakia bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti ELEMENTI Slovakia a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť ELEMENTI Slovakia sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. 

VI. Odstúpenie od zmluvy
Spoločnosť ELEMENTI Slovakia ponúka exkluzívnu možnosť odstúpenia od zmluvy po dobu 30 dní od doručenia tovaru. Táto možnosť je uvažovaná ako poskytnutie dostatočného času na umiestnenie produktu na mieste realizácie, odskúšanie funkčnosti v reálnom prostredí pre adektvátne posúdenie produktu. Odstúpenie od zmluvy musí byt písomne vopred dohodnuté a potvrdené spoločnosťou ELEMENTI Slovakia takisto ako aj adresa doručenia produktu. Produkt musí byť vrátený v pôvodnom obale bez známok poškodenia alebo používania. Elementi Slovakia sa zaväzuje vrátiť platbu za produkt do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Spoločnosť ELEMENTI Slovakia si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie produktu prípadne zníženie vrátenej sumy oproti predajnej cene v prípade, že bude tovar poškodený, nekompletý, nezabalený v pôvodnom obale alebo inak znehodnotený.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.elementifire.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)
Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@elementifire.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár nachádzajúci sa v menu na stránke www.elementifire.sk. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti ELEMENTI Slovakia, a to osobne na predajni v spoločnosti ELEMENTI Slovakia alebo zaslaním na adresu predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou ELEMENTI Slovakia, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný spoločnosti ELEMENTI Slovakia s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť ELEMENTI SLOVAKIA si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Spoločnosť ELEMENTI Slovakia sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmlzvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

VII. Reklamačné podmienky
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je nutné spísať škodovú udalosť s dopravcom za prítomnosti kupujúceho. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačných podmienkach pre zákazníkov ELEMENTI Slovakia. Pri uplatnení práva na opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy prinesie alebo doručí zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inej formy daňového dokladu) do sídla spoločnosti prípadne na adresu dohodnutú s predávajúcim. Zákazník a spoločnosť ELEMENTI Slovakia sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju ELEMENTI Slovakia navrhnúť e-mailom na adrese info@elementifire.sk alebo telefonicky na +421 903 012 559 alebo +421 905 545 918. Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. 

VII. Záručné podmienky
Predajca poskytuje záruku po dobu 12 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V prípade, že je kupujúci konečný spotrebiteľ a na jeho nákupnom doklade nefiguruje kupujúci ako firma s IČO, poskytuje predajca záruku 24 mesiacov v zmysle platných predpisov.
V dobe záruky vykoná predajca všetky opravy závad alebo výmenu produktu vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu alebo výmenu musí byť spolu s výrobkom predložený aj nákupný doklad. Pri odosielaní výrobku predajcovi hradí dopravné náklady zákazník. Spätné zaslanie vybavenej reklamácie kupujúcemu hradí predávajúci. Originálny obal od výrobku uchovajte pre potreby zasielania prepravcom.

Záruka sa nevzťahuje na:
- poškodenia počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poškodenia spôsobené nesprávnou inštaláciou, obsluhou alebo údržbou (viď manuál k výrobku)
- poškodenia spôsobené vplyvmi počasia krúpy, blesk, zmena farby vplyvom slečného žiarenia, mechanického poškodenia vetrom naviatymi predmetmi
- poškodenia spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poškodenia spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- produkt, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji
- komerčné využívanie v nepretržitej prevádzke

IX. Riešenie sporov online
Podľa Z.z.391/2015 má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní.
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo aj sa domnieva, že predávajúci porušil práva.
 
X. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
Zákazník v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.elementifire.sk.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.elementifire.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. 
Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí za nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.  
Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak. 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Platné od: 10. 8. 2018